Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Uniek Gietvloeren

Inhoudsopgave 
Art 1. Toepassing algemene voorwaarden 
Art 2. Offerte 
Art 3. Annulering 
Art 4. Overeenkomsten 
Art 5. Verplichtingen van de afnemer 
Art 6. Bijzonder verplichtingen van de afnemer m.b.t ondergronden 
Art 7. Kleur, samenstelling en installatie 
Art 8. Opschorting 
Art 9. Meer- en minderwerk 
Art 10. Garantie 
Art 11. Overmacht
Art 12. Gebreken 
Art 13. Risico-overgang 
Art 14. Betaling 
Art 15. Aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de aflevering
Art 16. Toepasselijk recht en geschillen 

Art 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden tussen Uniek Gietvloeren en iedere afnemer, natuurlijk of
rechtspersoon. De voorwaarden gelden tussen Uniek Gietvloeren en elke afnemer, natuurlijke
of rechtspersoon. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle getekende
offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Uniek Gietvloeren. Als afnemer bent u
aan deze voorwaarden gebonden.
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden eerst nadat zij door een der partijen van toepassing zijn
verklaard op een offerte of een overeenkomst tussen partijen over de levering en installatie van
een Uniek Gietvloeren product. Indien deze algemene voorwaarden op een overeenkomst van
toepassing zijn gelden zij tevens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende
overeenkomsten.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen wanneer deze
tussen aannemer en afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

Art. 2 Offerte
2.1 De ondertekende offerte en de daarin opgenomen prijzen zijn bindend gedurende de in de
offerte genoemde termijn.
2.2 De offerte is gebaseerd op de aanname, dat de ruimtes behoren en bijhorende ondergronden
voldoen aan de gestelde voorzieningen.
2.3 Ongeacht een offerte en opdrachtbevestiging; voor facturering geldt het aantal daadwerkelijke
geïnstalleerde vierkante meters, voor aanvang werkzaamheden in het werk gemeten.
2.4 De prijsaanbieding in de offerte is gebaseerd op staffelprijzen. Een afwijking van het aantal
vierkante meters in het werk gemeten leidt tot een aanpassing van de vierkante meterprijs en de
totaalprijs zoals is opgenomen in de overeenkomst. Eventuele acties en/of kortingen blijven
ongewijzigd.

Art. 3 Annulering
3.1 Annulering van de overeenkomst door de afnemer geschiedt geheel kosteloos binnen 7
werkdagen na dagtekening van de overeenkomst.

3.2 Na annulering van de overeenkomst later dan 7 werkdagen na dagtekening van de overeenkomst
brengt Uniek Gietvloeren 25% van de overeengekomen totaalprijs excl. BTW in rekening bij de
afnemer.
3.3 Bij annulering binnen 4 weken voor de overeengekomen installatiedatum brengt Uniek
Gietvloeren 80% van de overeengekomen totaalprijs excl. btw in rekening bij de afnemer.

Art. 4 Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst met Uniek Gietvloeren komt eerst tot stand nadat de opdracht schriftelijk
aanvaard en bevestigd is door Uniek Gietvloeren.
4.2 Wijzigingen en/of aanvullende afspraken in de overeenkomst gelden pas wanneer tussen de
aannemer en de afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

Art 5 verplichtingen van de afnemer
Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om:
5.1 De ruimte dient u volledig ontruimd, stofvrij, windvrij, waterdicht, siliconenvrij en deurvrij op te
leveren en te behouden gedurende de hele installatie van de vloeren en/of wanden. Alle deuren
die voor belemmering zorgen in de ruimte waar de installatie zich plaatsvindt moeten verwijderd
worden.
5.2 Eventuele wijzigingen in de planning dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk 4 weken voor de
aanvang van de installatie te worden doorgegeven. Wijzigingen die later dan 4 weken voor
aanvang van de installatie worden doorgegeven, zijn in principe te laat. Om de wijzigingen voort
te zetten behoudt Uniek Gietvloeren het recht om €200,- aan meerkosten door te berekenen aan
afnemer per uitgestelde week.
5.3 De ruimte waar de installatie wordt uitgevoerd dient u tochtvrij aan te leveren.
5.4 Ervoor zorg te dragen dat gedurende de periode van minimaal 24 uur voor aanvang van de
installatie tot 48 uur na de installatie een constante 18 graden Celsius is en de relatieve
luchtvochtigheid niet meer dan 80% bedraagt.
5.5 Ervoor zorgt te dragen dat na voltooiing van de installatie van de vloeren minimaal 48 niet wordt
betreden. Dit in verband met de mechanische uitharding.
5.6 De ruimte van de installatie volledig ter beschikking te stellen aan Uniek Gietvloeren, tijdens de
gehele duur van de werkzaamheden. Andere werkzaamheden zijn niet toegestaan tijdens de
installatie.
5.7 De toepassing het opstookprotocol voor vloerverwarming volledig te hebben doorlopen alvorens
de installatie kan worden gestart.
5.8 Ervoor zorg te dragen de ruimte van de installatie goed te verlichten zonder enige belemmering
voor Uniek Gietvloeren, ten alle tijden de grond vrijhouden.
5.9 Ervoor zorg te dragen stroom en water voor een goede uitvoering gratis aan Uniek Gietvloeren
ter beschikking stellen.

Art. 6 Bijzondere bepalingen m.b.t ondergronden en mogelijke voorbereidingen ervan door
afnemer
De afnemer draagt zorg voor het volgende:
6.1 De ondervloeren zijn blijvend droog aangebracht, oftewel er is een goed geventileerde ruimte
aanwezig onder de minerale ondervloer en/of een correct aangebracht vochtwerende folie
onder de minerale ondervloer.
Bij cementgebonden ondergronden:
6.2 De wand is minimaal 1,5 week per cm vloerdikte verouderd. Na deze periode dient het
vochtpercentage en de ondergrond bij:
a) Beton niet hoger te liggen dan 4%
b) Zandcement niet hoger dan 2,5%
c) Anhydriet niet hoger dan 0,5%
De controle vindt vooraf door Uniek Gietvloeren met een vochtmeter plaats. Deze meting dient
alleen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen eventuele restvocht en
voortvloeiende vochtwering.
6.3 De ondergrond dient droog vlak en strak te zijn voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer
mag niet nagepoederd zijn met cement.
6.4 Op de vloer mag geen lijmlaag of vet voorkomen.
6.5 Het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond.
6.6 Geen gietgallen, omegaatjes, grondnesten, bekistingsnaden en dergelijke.
6.7 De ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststof afwerklagen te
voorkomen.
6.8 Vochtmetingen door Uniek Gietvloeren gedaan voor aanvang van de installatie van de gietvloer
dient ter controle en bieden geen enkele garantie tegen (rest)vocht en de daaruit voortvloeiende
vochtwerking ten gevolge van osmose.
Bij vloeren met als ondergrond egalisatie:

6.9 Een aangebrachte egalisatie tot 5 mm dient minimaal 24 uur droogtijd.
6.10 Een aangebrachte egalisatie tot 10 mm dient minimaal 72 uur droogtijd.
Bij wanden met stucwerk:
6.11 Minimaal 24 uur droogtijd per mm dikte die is aangebracht.
Bij anhydrietgebonden ondergronden:
6.12 Veroudering van minimaal 1,5 week per cm vloerdikte. Na deze verouderingsperiode dient
het vochtpercentage en de ondergrond niet hoger te zijn dan 0,5%. Controle vindt vooraf door
Uniek Gietvloeren plaats en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit
voortvloeiende vochtwering.
6.13 De ondergrond dient droog, vlak en strak te zijn voor aanvang van de werkzaamheden. De
vloer mag niet nagepoederd zijn met cement.
6.14 Op de vloer mag geen lijmlaag of vet voorkomen.
6.15 Geen gietgallen, omegaatjes, grondnesten, bekistingsnaden en dergelijke.
6.16 De ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststof afwerklagen te
voorkomen.
Bij houten ondergrond:
6.17 De ondergrond dient geheel te zijn afgetimmerd met watervast platte platen, welke
vormvast dienen te zijn.
6.18 Voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting
van gebruik bij applicatie op houten ondergronden blijft door werking van de ondergrond (bijv.
als gevolg van verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid) een doortekening van de platen of
schrootjes in het betonlookproduct mogelijk.
6.19 Fermacell-ondergronden dienen naadloos te zijn en vast te liggen.
6.20 Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

Art. 7 kleursamenstelling en installatie
7.1 Tijdens het sluiten van de overeenkomst zal door Uniek Gietvloeren mogelijk een sample worden
aangeboden dat als basis geldt voor de overeengekomen installatie. De afnemer dient rekening
te houden met het volgende:
a) De getoonde sample dient ter indicatie van de daadwerkelijk geïnstalleerde vloerafwerking,
een geringe kleurafwijking is mogelijk.
b) In de geïnstalleerde vloer kunnen mogelijk glansverschillen t.o.v. het verstrekte sample
voorkomen.
c) Als gevolg van werkingen in de ondergrond kan krimp/uitzet van de ondervloeren een of
meerdere scheur(en) en/of adervorming ontstaan in de vloerafwerking.
d) De vloer is niet bestand tegen zuren, weekmakers, kleurconcentraten en schuurmiddelen.
7.2 Geen enkele ruimte is geheel stofvrij, enige vorm van inwaaien van de stofdeeltjes is nooit
helemaal te voorkomen en behoort bij de aard van het type vloerafwerking.
7.3 Bij toepassing van een vloerafwerking gemaakt uit meerdere kleuren, worden ter plekke de
verschillende kleuren gemengd en gelijkelijk verdeeld over de vloer. Tijdens het verdelen van de
ondervloer en tijdens de uitharding van het product vindt verdere vermenging van de kleuren
plaats. Deze werkwijze impliceert dat er per project uiterlijke verschillen kunnen ontstaan.
7.4 Ook is het mogelijk dat er uiterlijke verschillen kunnen ontstaan binnen een vloerdeel en
vloerdelen onderling binnen een of meerdere ruimtes onderling. Dit uiterlijke verschil past
binnen de aard van het product. Lokale pigmentuitdrijvingen bij gebruik van meer kleuren is
mogelijk. Door het vermengen van meerdere kleuren is het mogelijk dat er plaatselijk zichtbare
pigmentvlekjes ontstaan.

Art. 8 Opschorting
Uniek Gietvloeren behoudt zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden op te schorten
als de afnemer verzuimt de betalingsverplichtingen te voldoen. In geval van verzuim bij nakoming
van de betalingsverplichting door de afnemer is Uniek Gietvloeren gerechtigd aanvullende
zekerheden te verlangen voordat Uniek Gietvloeren verdere uitvoeringen aan overeengekomen
werkzaamheden geeft.

Art. 9 Meer-en minderwerk
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
9.1 In geval van wijzigingen van de overeenkomst.
9.2 In geval van afwijkingen van de bedragen stelposten.
9.3 In geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden vloer-/wandmateriaal.
9.4 In eventuele andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen.

Art 10. Garantie
10.1 Op de technische aspecten van alle vloeren of wanden verleent Uniek Gietvloeren een
garantie voor de maximale periode van 5 jaar, waarbij een afbouw geldt na drie jaar met 15% van
de waarde van de opdracht. Op de toplaag (de coating) verleent Uniek Gietvloeren een garantie
voor de periode van 2 jaar. De garantieperiode gaat pas in na de voltooiing van de
werkzaamheden. Er is geen garantie indien de afnemer niet alle facturen tijdig heeft voldaan.
10.2 Afnemer dient zicht te houden aan de adviezen en instructies bij de uitvoering van
garantiewerkzaamheden. Het niet volgen van die instructies leidt tot verval van de hierboven
genoemde garantie.
10.3 Mechanische beschadigingen, krasvorming, slijtage en vlekvorming door chemische belasting
vallen niet onder garantie. In geval van esthetische of kleurafwijkingen kan de afnemer geen
beroep doen op de garantie. Uniek Gietvloeren zal evenwel bereid kunnen zijn, in geval van grote
afwijkingen, in redelijkheid mee te werken aan plaatselijke verfraaiing/herstel. Dit zonder dat er
enige aanspraak gemaakt kan worden op verhaal van kosten, verhuiskosten, overlast of welke
overige kosten dan ook. De afnemer doet hierbij afstand van enig recht op schade- of
kostenvergoeding in geval van een coulance halve plaatselijke aanpassing of herstel.
10.4 Enige schade aangebracht door derden vallen niet onder de garantie van Uniek Gietvloeren.
10.5 Vloeistofdichtheid van het beton ciré-product in doucheruimtes vervalt na 2 jaar.
10.6 De garantie is niet geldend scheurvorming of adervorming, veroorzaakt door extreme
werking of zetting vanuit de ondergrond. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt
gebruik, krassen, verkeerde schoonmaakmethoden of middelen, ongelukken of soortgelijke
gebeurtenissen buiten de garantie.
10.7 Bij beton ciré of oxidestuc kunnen wij geen enkele garantie verlenen op scheurvorming in
welke vorm dan ook vanuit de ondergrond.
10.8 Door een verkeerde/niet juiste decontaminatie (ontsmetting) van de ondergrond is Uniek
gietvloeren niet aansprakelijk en valt dit niet onder garantie.
10.9 Door het plaatsen van glasvlies over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op
doortekening van een bewegend ondergrond verlaagd. Er is geen garantie dat dit niet gebeurt.
Valt uw klacht wel onder de bovenstaande garantievoorwaarden, dan zullen wij de vloer en/of muur
herstellen of geheel ontvangen

Art. 11 Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke of
onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet
meer kan worden verlangd.
11.2 Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de overmacht situatie van tijdelijke aard
is, heeft Uniek Gietvloeren het recht de uitvoering op te schorten, totdat de omstandigheid die
de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan.
11.3 Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de overmachtsituatie van blijvende aard
is, zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid met elkaar een
regeling treffen over de gevolgen van de ontbinding. Hierbij komt dat Uniek Gietvloeren het
recht heeft om van reeds geleverde prestaties ter uitvoering van de overeenkomst voordat de
overmacht situatie intrad, betalingen te vorderen.

Art. 12 Gebreken
12.1 De afnemer verplicht zich om binnen 72 uur na de aflevering (weekeinde, feest- en
collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan de leverancier een mededeling te doen van die
gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd.
12.2 Geringe afwijking in kleur, structuur en/of andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen
redenen voor afkeur van de geïnstalleerde vloerafwerking.
12.3 Wanneer Uniek Gietvloeren overgaat tot herstelwerkzaamheden dient de afnemer de
ruimte(s) aan Uniek Gietvloeren op te leveren als beschreven in artikel 5.
12.4 Onverminderd het in de wet bepaalde en onder voorbehoud van eventuele toepasselijke
garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken, is Uniek Gietvloeren na aflevering niet meer
aansprakelijk voor tekortkoming aan het product.

Art. 13 Risico overgang
13.1 Het risico komt na oplevering van het geleverde product voor rekening van de afnemer.
13.2 Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het product eerst eigendom van de afnemer
nadat hij heeft voldaan aan zijn product voortvloeiende betalingsverplichtingen.
13.3 Zolang Uniek Gietvloeren als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht dat afnemer
zich richting hem om het geleverde product behandelen.

Art. 14 betaling
14.1 De afnemer is verplicht de facturen van Uniek Gietvloeren te voldoen binnen 3 dagen na
factuurdatum te voldoen.
14.2 De afnemer dient binnen 4 weken voorafgaand aan de klus de aanbetaling te voldoen.
14.3 Uniek Gietvloeren hanteert een betalingsregeling van 50% voorafgaand aan de klus en 50%
zodra de installatie is opgeleverd.
14.4 Daarnaast is de afnemer bij niet-tijdige betaling, de buitengerechtelijke kosten met een
minimum van 15% van de totale som verschuldigd. Voor de kosten die Uniek Gietvloeren moet
maken om inning van de openstaande facturen te bewerkstelligen.
14.5 De afnemer dient binnen minimaal 2 weken van tevoren een definitieve keuze te maken voor
de gewenste kleur.
14.6 Onze werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd kunnen worden op werkdagen (op
zaterdagen, zon- en feestdagen is een toeslag van toepassing).

Art. 15 aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de levering.
15.1 Uniek Gietvloeren is aansprakelijk voor de schade aan de ruimte(s) van de afnemer waar de
vloer-/ wandafwerking geïnstalleerd wordt. Voor zover deze schade door aflevering van het
product is veroorzaakt en aan Uniek Gietvloeren waaronder begrepen zijn personeel wettelijk
toerekenbaar is. Bij bepaling van de omvang voor de schadevergoeding wordt rekening
gehouden met de verhouding tussen de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre
de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van Uniek Gietvloeren.
15.2 Onverminderd al wat hieromtrent is bepaald in de onderhavige in algemene voorwaarden is
Uniek Gietvloeren slechts aansprakelijk tekortkomingen en-/of gebreken van producten en of bij
de uitvoering van de werkzaamheden in geval de schade aan Uniek Gietvloeren rekenen.
Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie en dergelijke. De
aansprakelijkheid van Uniek gietvloeren afnemer geleden schade bedraagt ten hoogste het
bedrag van de opdracht.

Art. 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Uniek gietvloeren en haar
afnemers is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Uniek Gietvloeren stelt zich dienstbaar op en is bereid om esthetische afwijkingen aan haar
product na overleg te verbeteren voor zover dat mogelijk is en binnen de norm van redelijkheid
valt.
16.3 Alle geschillen tussen Uniek Gietvloeren en haar afnemers, zijnde consumenten, zullen
worden beslecht overeenkomstig de regels van de NOA geschillencommissie. Uniek Gietvloeren
is aangesloten bij branchevereniging voor de afbouw NOA.
16.4 Uniek Gietvloeren heeft het recht via de civiele rechter maatregelen te nemen en voorlopige
voorzieningen te vragen bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank.
16.5 In voorkomende gevallen kan Uniek Gietvloeren ervoor kiezen een geschil voor te leggen aan
de bevoegde civiel rechter, wanneer dit geschil naar oordeel van Uniek Gietvloeren zich voor
geschillenbeslechting door de gewone rechter beter leent.
16.6 Mocht bij een geschil een deskundige (van 3e partij) oordeel nodig zijn, dan zal dit oordeel
altijd worden gedaan overeenkomstig van de checklists van Technische Bureau Afbouw. De
afnemer erkent dat de producten en diensten van Uniek Gietvloeren bijzondere deskundigheid
vereisen als het om een derden-oordeel gaat. De afnemer stemt ermee in dat een door de
afnemer aangewezen derde beoordeling altijd ondergeschikt is aan de beoordeling zoals in dit
artikel gesteld.

Bezoek showroom

Wilt u inspiratie komen opdoen in onze showroom, goed geïnformeerd worden en gratis een offerte laten opmaken? Plan dan online een afspraak in. Wij zorgen dat er een specialist voor u klaarstaat, zodat u direct geholpen kunt worden.

Bezoek showroom

Wilt u inspiratie komen opdoen in onze showroom, goed geïnformeerd worden en gratis een offerte laten opmaken? Plan dan online een afspraak in. Wij zorgen dat er een specialist voor u klaarstaat, zodat u direct geholpen kunt worden.

@2024 Uniek Gietvloeren - Sitemap

Website door PrimeMedia